kontaktní údaje:

Mateřská škola, Bojkovice,
Štefánikova 830,
okres Uherské Hradiště

IČ: 750 20 726

 

ředitelka:
Martina Kuchařová
kucharova.msbojkovice@uhedu.cz

účetní:
Lenka Páralová
msbojkovice@uhedu.cz

 

školka Štefánikova:

Štefánikova 830
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 448

 

školka 1. máje:

čtvrť 1. máje 828
687 71  Bojkovice

telefon: 572 641 446

 

Projekt
VÝZVA 63 V MŠ BOJKOVICE
REG. ČÍSLO: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00112 03
je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Evropská unie

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

Otázky a odpovědi

Na této stránce shrnujeme odpovědi na nejčastější dotazy, které přináší návštěva Vašich dětí ve školce. Pro přehlednost obsahují odpovědi pouze popis nejběžnějších situací. Detaily jednotlivých situací jsou popsány ve Školním vzdělavacím programu, Školním řádu a dalších dokumentech, které jsou k nalezení na stránce Dokumenty.

 

Jaká je provozní doba, kdo a kdy může dítě do školky přivést a odvést?

Obě školky jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 hod. do 16:00 hod. Výjimku tvoří období prázdnin, kdy bývá provoz obou školek omezen.

Dítě je možné přivést a vyzvednou kdykoliv během provozní doby. Vhodné však je dítě přivést nejpozději do 8:30 hod., aby si stačilo vyhrát. Po svačině začíná řízená činnost. Pokud je to jen trochu možné, prosím, oznamte nám předem příchod a odchod dítěte, jestliže je v neobvyklou dobu.

Dítě do školky přivádí a vyzvedávají jeho rodiče. Rodiče dítěte také mohou určit jiné osoby, které budou dítě přivádět / odvádět (např. babičku, dědečka, je nutné uvést v evidenčním listě). Podmínkou však je, že toto nejdříve oznámí třídní učitelce. Nezletilý sourozenec může odvádět pouze na písemný doklad podepsaný zákonným zástupcem dítěte a který dovršil 10ti let.

 

Máte ve školce logopedii?

Ano, ve školce Štefánikova máme celou logopedickou třídu. Dětem se věnují dvě paní učitelky, které mají logopedické vzdělání. Ve třídě je snížený počet dětí a každému dítěti se logopedka individuálně věnuje aspoň 15 minut denně. Garantem správné logopedické péče je SPC v Uherském Hradišti.

 

Co navíc nabízí Vaše školka?

Od školního roku 2016/2017 nabízíme nově připravenou a schválenou logopedickou třídu. Kvalifikované učitelky se v ní individuálně věnují jednotlivým dětem. Pro naše děti je velmi atraktivní a oblíbené i saunování. Na Štefánikové se saunujeme již několik let, a to v měsících leden - duben. Aby se se saunou seznámily i děti z MŠ 1. máje, navštěvují saunu i ony. Při této návštěvě se děti dostatečně vyskotačí i v naší školní tělocvičně, kterou jsme vybavili z Nadace "Děti - kultura - sport" Ivo Valenty a z prostředků zřizovatele. Snad tahle forma otužování a tělesné zdatnosti předchází běžným dětským nemocem.

 

Jaký je ve školce denní režim?

Denní režim dětí je popsán na stránce Den ve školce.

 

Co dítě a adaptační program?

Adaptace bez slziček: Každé nové dítě prochází adaptační dobou. Ta je přímo závislá na osobnosti dítěte. Po ukončení adaptace informuje učitelka rodiče, jak proběhlo zařazení dítěte. Rodiče v adaptační době mají přístup až do třídy a po dohodě s učitelkou mohou s dítětem ve třídě i pobýt. Úspěšná adaptace ovlivňuje kvalitu dalšího pobytu dítěte v mateřské škole. Dítě, které vnitřně nepřijme svůj pobyt ve školce, není nastaveno na možnost rozvoje v mateřské škole. Krátká přítomnost rodiče a pozvolný vstup se při tomto procesu jeví jako pozitivní pro všechny strany.

 

Kolik dětí navštěvuje školku ? Jaká je kapacita míst v obou zařízeních?

V letošním školním roce 2017/2018 je zapsáno 141 dětí. K datu 30.9.2017 vyplňujeme výkaz o počtu dětí pro Krajský úřad Zlín. Proto je nutné, aby rodiče své děti zapisovali pro nový školní rok nejpozději v září, a to z důvodu čerpání finančních prostředků od státu.

V Mateřské škole Štefánikova jsou ještě volná místa, ve školce na Máji je už obsazeno. Kapacita MŠ Štefánikova je 84 dětí, MŠ 1.máje je 75 dětí.

 

Co dítě ve školce jí a pije?

O správnou životosprávu vašich dětí se v průběhu dne starají paní kuchařky ze školních kuchyní, které jsou součástí obou školek. Dítě dostane dopolední svačinu, např. chleba / rohlík s pomazánkou, koláč, krupičnou kaši, tvarohové šlehané dezerty a nápoje (čaj či mléko, kakao, ochucené mléko ap.). V poledne okolo 11:30 hod. má dítě oběd (polévka a hlavní chod) a po odpoledním odpočinku následuje odpolední svačina. Dítěti je po celý den zabezpečen pitný režim, tj. kdykoliv má k dispozici čaj. Přesný jídelníček na jednotlivé dny je vyvěšen na nástěnkách v šatnách. Jednou měsíčně máme "Dny mezinárodní kuchyně", v těchto dnech všichni naši strávníci ochutnávají speciality z francouzské, mexické, polské, ruské, slovenské aj. kuchyně.

Požadavky na stravu jsou dodržovány podle nařízení Evropského parlamentu č.852/2004 a zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ...

 

Kolik a jak se za návštěvu školky platí?

Úplata pro školní rok 2017/2018 je 420,- Kč. Pro letní měsíce, kdy je provoz MŠ omezen nebo přerušen, se platí poměrná část úplaty, ktará je oznámena 2 měsíce předem. Osvobozené od úplaty jsou děti před nástupem do školy a ti, kteří pobírají hmotnou nouzi. O prominutí úplaty může požádat rodič v případě, že jeho dítě školku nenavštívilo ani jeden den v měsíci, o polovinu úplaty v případě, že školku navštívilo méně jak 10 dnů v měsíci. Žádá se do 5. dne v následujícím měsíci. Žádost o prominutí úplaty si stáhněte z našich stránek a u vedoucí ŠJ p. Květuše Stupňánkové ji odevzdejte. Platba probíhá předem bezhotovostně-inkasem nejpozději k 25. předcházejícího měsíce společně se stravným, ve výjimečných případech složenkou.

Denní sazby za stravu : přesnídávka 8,- /,oběd 19,- /svačina 8,- / celkem 35,- Kč.

 

Jaké věci je potřeba opatřit pro dítě, které se chystá do školky?

Dětem pořiďte vhodné přezůvky, pyžamo, ramínka do skříněk v šatně, oblečení na převlečení do třídy, v jarních, podzimních a letních měsících také na školní zahradu (teplákovou soupravu, tenisky). Pro začínající děti je vhodný talisman, aby mělo fyzický kontakt s domovem. Vše je nutno řádně označit!

 

Jak dítě ze školky omluvit v případě nemoci nebo jiné nepřítomnosti?

Dítě lze omluvit osobně nebo telefonicky (čísla jsou uvedena v levém sloupci), a to do 7:00 hod. Pokud dítě omluvíte později, je nutné za stravu v tento den zaplatit, jídlo si vyzvednete do vlastního nádobí u okýnka ve školní kuchyni.

 

Jak a s kým mohu řešit otázky a problémy spojené s návštěvou dítěte ve školce?

Otázky a problémy, které se týkají Vašeho dítěte, můžete řešit s třídní učitelkou při příchodu či odchodu dítěte ze školky. S ředitelkou školy si můžete schůzku sjednat osobně, telefonicky, přes třídní učitelky a nebo každé úterý od 13:00 do 15:00 na MŠ 1. máje, v ostatní dny na MŠ Štefánikova.

 

Jak a kdy mohu své dítě do školky zapsat?

Každoročně je spolu se zřizovatelem - Město Bojkovice, vyhlášen termín, místo a doba zápisu dětí do mateřské školy, a to v rozmezí od 2. - 16.5. přímo v jednotlivých mateřských školách. Zde dostanete žádost k přijetí dítěte do MŠ na příští školní rok a ve vyhlášeném termínu ji odevzdáte. Jinak lze dítě přihlásit i během školního roku, přednost mají děti před nástupem do školy. Kritéria k přijetí dítěte do MŠ jsou v sekci dokumenty.

 

Co dětem může návštěva školky přinést?

Pro výchovu, vzdělávání a péči o dítě předškolního věku v mateřské škole je dnes užíván termín "předškolní vzdělávání". Tento pojem v sobě zahrnuje aspekty výchovné i vzdělávací - týká se zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte, jeho učení, socializace i společenské kultivace. Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu, ne ji nahrazovat! (citace z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání).

Naše školka dětem nabízí další nadstandardní akce: dětská olympiáda, Lucerničková slavnost, hledání pokladu a pasování na školáky na zámku Nový Světlov, výlety, různé oslavy, návštěvy divadel a filmových pohádek, zajišťujeme program na vítání občánků na MěÚ, při rozsvěcování vánočního stromu u ZŠ TGM a na dětský karneval pořádaný DDM. Během školního roku se vyskytnou další akce, které děti obohatí, potěší a přinesou jim krásné zážitky.

 

Co dalšího bych měl vědět o školce ?

Naše mateřská škola je v tomto období zaměřena na dramatickou výchovu. Ve svém Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, jehož nedílnou součástí je motivační celek "Putování se sluníčkem", se zabýváme otázkou, co navíc ještě můžeme udělat pro naše děti? V jednotlivých "časech", které vypracovaly paní učitelky, se objevují motivace a konkrétní situace pro plnění tohoto úkolu. Není to jen fráze. Paní učitelky zužitkovaly své dlouholeté zkušenosti při práci s nejmladšími dětmi a podle našeho školního plánu jsme sjednotili vzdělávací program na obou školkách.

Upřednostňujeme i prožitkové učení a rozvíjení všech smyslů. Cílem tohoto učení je zdokonalení a vytříbení dětských smyslů. Děti se v tomto věku nachází v tzv. senzitivním období, kdy jsou pro ně smyslové podněty, vjemy a zkušenosti při procesu učení naprosto klíčové. Děti potřebují věci vidět, osahat si je, manipulovat s nimi, cítit jejich vůni, zkusit jejich chuť. Všechny smyslové materiály pomáhají zlepšit a zpřesnit dětské porozumění fyzického světa, ukazují dětem rozdíly a podobnosti, zaměřují se na detaily.

Pro naše děti je také velmi atraktivní a oblíbené SAUNOVÁNÍ. Na Štefánikové se saunujeme již několik let, a to v měsících leden - duben. Aby se se saunou seznámily i děti z MŠ 1. máje, navštěvují saunu i ony. Při této návštěvě se děti dostatečně vyskotačí i v naší školní tělocvičně, kterou jsme vybavili z Nadace "Děti - kultura - sport" Ivo Valenty a z prostředků zřizovatele. Snad tahle forma otužování a tělesné zdatnosti předchází běžným dětským nemocem.